PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Organisatie Organisatie
BELEIDSPLAN 2022 - 2027
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst

Inhoud:

1.    Voorwoord voorzitter kerkenraad
2.    Visie ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
3.    Diaconie
4.    Ouderlingen
5.    Kerkrentmeesters
6.    Kerkmuziek

Aldus vastgesteld te Steenderen en Bronkhorst in de kerkenraadsvergadering door 

de heer Luc van Asselt, preses    
mevrouw Ineke Klein Lenderink-Wassink,  scriba


1. VOORWOORD VOORZITTER KERKENRAAD

Voor u ligt het nieuwe (aangepaste) beleidsplan. Dit plan is na inbreng van de betrokken groepen en in  overleg met de kerkenraad goedgekeurd in april 2022.
In dit beleidsplan staat beschreven hoe de diverse ambts-groepen nu en in de komende 5 jaar gestalte willen geven aan de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst.
Dit beleid kunnen we op deze manier uitvoeren omdat er sprake is van een tot nu toe blijvende betrokkenheid van de gemeenteleden. Dit is o.a. te merken aan de jaarlijkse opbrengst van de Kerkbalans,
De betrokkenheid is ook goed te zien in de bereidheid met elkaar kerk te zijn en vooral te merken aan de vrijwillige deelname aan diverse groepen zoals:
Koffie met een oortje, bloemendienst, verjaardagsfonds en “NIEUW”  het opnameteam van kerkdiensten.
Een onderdeel van het samen kerk zijn is ook de verandering van “Engelenbak” naar het nieuwe blad “Kerk zijn”. Dit nieuwe kerkblad geeft elke keer veel informatie over onze kerkelijke gemeente en wordt gelukkig heel erg gewaardeerd.
Vooral in de afgelopen (corona) tijd is gebleken hoe waardevol al deze vrijwilligers zijn. Dankzij hen zijn we de gemeente gebleven zoals voorheen.

Mei 2022
Luc van Asselt, Voorzitter


2.    VISIE PREDIKANT DS. HUBERTIEN OOSTDIJK-VAN ANDEL

Beste leden van de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst,
Voor u ligt het beleidsplan voor de komende jaren: de jaren 2022-2026.
Daarin probeert de kerkenraad beleidslijnen voor de toekomst van onze gemeente uit te zetten. We gaan uit van de huidige situatie en kijken vooruit. Wat zijn onze verwachtingen en wat zal er mogelijk zijn? Een realistische blik is nodig, maar het gaat vooral ook om hoop, verlangen en vertrouwen.

Op onze website https://www.pkn-sb.nl staat mooi beschreven wat we willen zijn:

Een gemeente van vandaag, geworteld in traditie.
Met open oren en ogen, voor mensen om ons heen.
Met handen uit de mouwen,
voor de wereld ver weg en nabij.
Met de voeten in de aarde, en het hart op God gericht.

Gods liefde voor al zijn mensen willen we graag uitdragen en uitstralen en er zo voor mensen zijn, wie ze ook zijn, hoe hun leven ook gelopen is. Voor God zijn we allemaal de moeite waard.

Ook in de komende jaren willen we zo graag gemeente zijn! En we hopen van harte dat velen mee zullen doen, want iedereen is nodig, niemand is overbodig.
Of met de woorden van de apostel Paulus:
Geloof, hoop en liefde – deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde (I Korinthe 13:13).

Ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
April 2022

 
3. DIACONIE

Voorwoord
In Mattheus 25 vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij,  ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Daarna zegt Hij: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan!”.

Dienen en doen
Naast het doen, vindt de diaconie van Steenderen en Bronkhorst het belangrijk om er te zijn voor anderen. Met het ontmoeten van de ander en het dienen van de naaste in nood, ontmoeten en dienen we ook onze Heer. Een ontmoeting met Hem inspireert en zo hopen, bidden en vertrouwen wij op de toekomst.

Zorgen
Een toekomst die we met vertrouwen tegemoet gaan, maar een toekomst die ons ook zorgen baart. Het ledenaantal in onze gemeente daalt en er komen steeds minder inkomsten binnen door de terugloop van het kerkbezoek. Dit is ondermeer merkbaar in de opbrengst van de collectes en de ontvangsten van giften. In de beleidskeuzes zullen we hier rekening mee moeten gaan houden. We blijven ons inzetten om onze diaconale taken zo goed mogelijk uit te voeren .   Wat gaan we doen aan deze inkomstenderving en hoe kunnen we onze gemeenteleden inspireren? De belangrijkste uitdaging van de kerk blijft: Samenkomen in Gods naam, vieren en dienen. Daarmee zijn ontmoeten en dienen voor ons de belangrijkste pijlers in het beleidsplan voor de komende vier jaar.

Jaarkalender
De diaconie heeft in de afgelopen periode een jaarkalender opgesteld waarin alle taken van de diakenen zijn omschreven.

Beleidsvoornemens
 • Ontmoeten is en blijft een belangrijke pijler in onze gemeente. De diaconie blijft “de koffie na de kerk” coördineren en ondersteunen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente.
 • Het is noodzakelijk om de gemeenteleden bewust maken en toe te rusten door artikelen en oproepen te plaatsen op de website,  Kerk zijn en Contact.  Het is ook van belang om randkerkelijken en niet- kerkelijken kennis te laten nemen van het werk van de diaconie. Dit werk is niet alleen behouden aan de gemeenteleden. De diaconie is in haar dienstbaarheid beschikbaar voor iedereen, zonder onderscheid. Daarvoor zijn informatie en communicatie belangrijke instrumenten.
 • We zullen meer toelichtingen moeten geven op de collecten en aandacht vragen in de voorbeden in de eredienst.

Tenslotte
Wij willen kerk zijn in èn voor de samenleving door naar elkaar om te zien. Om dit waar te maken, hebben wij elkaars gaven hard nodig. Wij willen de komende tijd deze gaven inzetten, ontwikkelen en onderhouden, geïnspireerd door Jezus Christus.


4. OUDERLINGEN

Het college van ouderlingen heeft haar visie voor de komende jaren ten aanzien van haar
taak in de gemeente vastgelegd in een beleidsplan.

Waar staat het college van ouderlingen voor
De ouderlingen richten hun werkzaamheden op het welzijn van de gemeente. Het uit zich in het geven van liefde, aandacht en zorg. De ouderlingen willen bewogen mensen zijn. Ze vertegenwoordigen de ‘kerk’ en zetten zich in om de kerkelijke gemeenschap in stand te houden. De praktische werkzaamheden staan in de taakomschrijving.

Welke plaats heeft het college van ouderlingen in de gemeente
De leden zijn betrokken bij de taken, zoals boven aangegeven. De persoonlijke contacten
met gemeenteleden maken de hoofdzaak uit van hun plaats in de gemeente. Niet altijd zijn de gemeenteleden op de hoogte van de taken van de ouderlingen. Het in contact komen vanuit hun ambtelijke opdracht varieert van ‘op afstand gehouden worden’, ’het onbekend zijn met’ tot het ’bijzonder op prijs stellen’ van bezoek en of betrokkenheid. De ouderlingen zelf vinden het moeilijk in te schatten waar de behoefte tot contact bij veel gemeenteleden ligt. Dat betreft voornamelijk de niet direct meelevende leden. Veelal gaan ze op hun eigen gevoel af en worden de reacties besproken in het maandelijkse ouderlingenberaad. De gemeente kan door het werk van de ouderlingen ervaren dat er vanuit de kerk naar hen wordt omgezien. Het op de hoogte gesteld worden van bijzondere gebeurtenissen blijft om aandacht vragen. Er is geen gestructureerde bezoektraditie in de vorm van een jaarlijks bezoek. De contacten van de ouderlingen liggen in de informele sfeer. Alleen huisbezoeken naar aanleiding van een gemelde geboorte, ziekte, verjaardag of jubileum zijn vaste punten van aandacht.
De ouderlingen signaleren de behoefte van een bezoek van de predikant of pastorale
medewerk(st)er en geven dat aan hem/ haar door.

Hoe is het college georganiseerd
Er zijn momenteel zeven wijkouderlingen. Graag zouden we weer een jeugdouderling verwelkomen, dat is nog niet gelukt. De ouderlingen komen maandelijks bijeen. In het ouderlingenberaad worden de lopende zaken besproken, ervaringen uitgewisseld in het omgaan met gemeenteleden en aandacht besteed aan geloofsverdieping, o.a. door middel van bezinning als vast onderdeel van de agenda.
Nieuwe ambtsdragers kunnen zich opgeven voor een cursus, waarin ze worden voorbereid op hun taak.

Beleidsvoornemens ouderlingen
Het jeugdwerk en de jonge gezinnen zal een blijvend punt van aandacht zijn. De jeugd verdient veel aandacht maar is moeilijk te bereiken.
De predikant kan daarin een belangrijke rol vervullen, zodat we samen met de kerkenraad tot meer eigentijdse en aansprekende vormen van erediensten en gemeentebijeenkomsten kunnen komen.
Al moeten we ervoor oppassen om ons te richten op een groep (jongere) gemeenteleden die doorgaans afwezig zijn. Leve de grijze kerk! Ook dat mag wel eens gezegd worden. Inzet en energie mogen ook uitgaan naar diegenen die er wel altijd zijn.
We willen onderzoeken of er belangstelling is voor ontmoetingsavonden (vroeger groothuisbezoek genoemd), door bijv. een aantal gemeenteleden in een straat of wijk daarvoor uit te nodigen.

Thuisavondmaal:
Het is altijd mogelijk om thuisavondmaal te vieren,  u wordt daarvoor benaderd, maar kunt dit ook zelf ter sprake brengen bij uw ouderling.

Jeugdwerk
Doel: Kinderen en jongeren (én hun ouders) betrekken en betrokken houden bij het
geloof en de kerk.

Oppasdienst
Tijdens bijzondere diensten (dopen, hoogtijdagen, gezinsdiensten, etc) en als mensen er om vragen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderkerk en XL-diensten voor tieners
We vinden het belangrijk dat er elke zondag (ook in de zomermaanden) kinderkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschool).
Doel is om rondom een verhaal uit de Bijbel zinvolle en leuke activiteiten te doen.

Tijdens de adventsperiode en de 40 dagentijd worden er projecten georganiseerd om de continuïteit te versterken, zowel voor de kinderen als voor de leiding van de kinderdienst. We besteden ook aandacht aan het kerstfeest voor de kinderen.

Tijdens zogenaamde XL-diensten is er in elk geval oppas en wordt er gezorgd voor een aansprekende activiteit voor tieners.

Catechese
Als er behoefte/belangstelling voor is wordt er catechese opgestart. Er is wel tienerclub 10-13-jarigen die maandelijks bij elkaar komt.
Verder doen de kinderen en jongeren jaarlijks mee aan Sirkelslag

Jeugddiensten
Het streven is om een aantal keren per jaar met een groepje jongeren een dienst voor te bereiden, voor jong en oud. Jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar worden benaderd om mee te denken over en mee te doen met een eredienst. Hierbij is het doel dat de jongeren betrokken blijven bij het geloof en de kerk; ook het contact onderling is belangrijk. Zo krijgen jongeren tegelijkertijd de gelegenheid om zelf inbreng te hebben in een eredienst. Voorafgaand aan de gezinsdienst wordt er dieper op het thema van de gezinsdienst ingegaan.

Dopelingendienst en info-avond
Binnen de gemeente worden er regelmatig kinderen gedoopt. Helaas zien we maar weinig van deze kinderen (én hun ouders) terug in de kerk. We willen om de twee jaar een gezinsdienst houden rondom de dopelingen van 4 jaar. Voorafgaand aan de dienst worden de doopouders van toen uitgenodigd om met elkaar en met de predikant de viering voor te bereiden.
Ook is er bij belangstelling mogelijk om over geloof en opvoeding van gedachten te wisselen in de vorm van een of meer ontmoetingsavonden evt. bij iemand van de belangstellenden thuis. Verder is er een gespreksgroep om met elkaar over ons geloof te praten.

Oecumenische schoenendoosdienst
Een keer in de 2 jaar wordt er vanuit de R.K geloofsgemeenschap en de protestantse gemeente in samenwerking met de basisscholen de Pannevogel en de Rank een oecumenische schoenendoosdienst georganiseerd als afsluiting van de schoenendoosactie.

Paas- doemiddag/ Paas- filmmiddag
Vanuit het jeugdwerk wordt jaarlijks een paas-doe middag/ Paas- filmmiddag georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Paas-doemiddag: Tijdens deze middag wordt het paasverhaal verteld. Daarna wordt er o.a.  een paasdecoratie en iets lekkers voor Pasen gemaakt om mee naar huis te nemen.
Paas- filmmiddag: er wordt onder begeleiding gekeken naar een film die gerelateerd is aan Pasen.

5. KERKRENTMEESTERS

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële zaken van de gemeente (met uitzondering van de diaconale aangelegenheden) toe aan het college van kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
 • Het beschikbaar stellen van ruimten voor de erediensten en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente.
 • Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
 • Het beheren van de financiën van de gemeente.
 • Het verzorgen van het personeelsbeleid en fungeren als werkgever.
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek en het trouwboek.
 • Het beheren van de archieven van de gemeente.
 • Het regelen van het opnemen van diensten in beeld en geluid en online uitzenden ervan.

Als hulpmiddel om dit alles te kunnen bewerkstelligen is er de LRP waarop een beroep kan worden gedaan voor de ‘Landelijke Ledenadministratie’. Zoals altijd gebruikelijk is geweest in de Nederlandse Hervormde Kerk, werd een ieder geregistreerd om zodoende een duidelijk beeld van het gezin te krijgen.

Er is sprake van: 
 • Doopleden
 • Belijdende leden
 • Overige leden
De burgerlijke gemeente geeft (vanuit BRP, voorheen GBA) via LRP door als leden van onze kerk verhuizen, overlijden en als ze een partnerschap aangaan of als dit ontbonden wordt. Of het om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap gaat, wordt niet aangegeven. De partners moeten zelf (via de wijkouderling) aangeven wat aan de orde is.
Bij geboorte komt er geen signaal van de burgerlijke gemeente. De ouders moeten zelf aangeven dat er een kind geboren is en zij moeten goedkeuring (middels een getekend formulier) geven om hun kind in LRP te registreren. Het registreren van doop en belijdenis is een kerkelijke aangelegenheid.

Tot de inkomsten van de kerk behoren:
 • Ontvangen bijdragen actie Kerkbalans
 • Vrijwillige bijdragen en giften
 • Baten onroerende zaken en pachtgronden
 • Collecte opbrengsten
 • Opbrengsten beleggingen
 • Inkomsten in verband met verzorgen van rouw- en trouwdiensten. Deze worden jaarlijks vastgesteld door het college van kerkrentmeester. Voor de rouw- en trouwdiensten gelden voor leden andere tarieven dan voor niet-leden.

Het gebruik van de kerk door niet leden van de Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst loopt via de plaatselijke commissie van de SOGK en gaat dus buiten de kerkrentmeesters om.

Het ledenbestand van de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst is als volgt samengesteld in begin 2021:
 
 • 453 belijdende leden
 • 251 doopleden
 • = totaal 704 leden
 • aantal leden kerkbijdrage (huishoudens) 438
De kerkrentmeesters zullen, ook in deze tijd van teruggang in ledenaantal, alles in het werk stellen om onze gemeente te laten bestaan. Daarbij zullen het samen kerk zijn en de zorg voor haar leden voorop staan in de vaak moeilijke overwegingen. Om in de komende jaren aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen, willen we er alles aan doen om de begrotingen sluitend te krijgen.

We denken hierbij aan:
 • Vermijden van langlopende financiële verplichtingen
 • Een goed beheer van de personeelskosten (eventueel minder percentage dominee op lange termijn)
 • Een goed beheer van de energiekosten van de kerkelijke gebouwen
 • Verhoging inkomsten door gerichte acties (oliebollenactie etc.)
 • Eventueel nieuw op te starten acties/ geldwervingen
 • Terugdringen kosten door in toekomst verdergaande samenwerking met buurgemeenten
 • Onder de aandacht brengen van schenkingen/nalaten gelden aan kerk.
6. KERKMUZIEK

Instrumenten
In de Remigiuskerk bevindt zich een door J.J. Mitterreither in 1780 gebouwd orgel. Het orgel is uitzonderlijk geschikt voor gevarieerde begeleiding van gemeentezang. Het orgel werd in 1971 vanuit de Buiten-Amstelkerk te Amsterdam naar Steenderen overgebracht.
Tevens is aanwezig een door R. van Vrouwenerff in 2002 gebouwd kistorgel, dat voor begeleiding van de gemeentezang en de cantorij gebruikt kan worden.
Daarnaast staat in de Remigiuskerk een historische vleugel, die omstreeks 1890 werd vervaardigd door de Zwitserse vleugelbouwer Jacques Trost uit Zürich. Ook deze vleugel wordt gebruikt voor begeleiding van de gemeentezang en zang door cantorij en koren.

Zanggroepen
Naast de gemeentezang klinkt in de Remigiuskerk en Het Anker regelmatig de zang van de cantorij, die bij diverse diensten de gemeentezang ondersteunt en liederen ten gehore brengt. Daarnaast mag de kerk zich verheugen in het bestaan van zangvereniging Steenrewalt, vocal groep Full House en de aanwezigheid van andere getalenteerde muzikale gemeenteleden, die kunnen bijdragen aan kerkdiensten.

Liedboek
Wat het liedrepertoire betreft wordt er gebruik gemaakt van het Liedboek (van de Interkerkelijke Stichting van het Kerklied) uit 2013, aangevuld met liederen uit andere bundels. Tijdens de diensten kan tevens gebruik worden gemaakt van de Orde van dienst.

Organisatie kerkmuziek
 • De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek.
 • Het college van kerkrentmeesters heeft als verantwoordelijkheid het beschikbaar stellen van een goed instrumentarium en de betaling van de organisten en eventuele koren.
 • De predikant heeft als verantwoordelijkheid het aangeven van de te zingen liederen en het overleg met de cantorij.

 
terug
 
 

Kerkdienst met viering van het Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.